Login

Školská rada při ZŠ a MŠ

Členové školské rady:
pan Jiří Zvolánek - zástupce zřizovatele tj.obce
paní Mgr. Marie Spurná - zástupce pedagogů
paní Petra Stejskalová - zástupce rodičů žáků

Kontaktovat nás můžete se svými náměty či připomínkami:

poštou - na adresu:
ŠR při ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, přísp. org.
Majerova 138
463 03 Stráž nad Nisou

telefonicky:
773 912 131 pan Jiří Zvolánek
482 731 428, 485 159 079 paní Marie Spurná
777 088 147 paní Petra Stejskalová

e-mailem:
zvol.jirka@seznam.cz
m.spurna@skola-straz.cz
stejskalova.sr@seznam.cz 


Podle ustanovení § 167 školského zákona jsou obligatorně zřizovány při každé základní škole školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její pravomoci určuje § 167 školského zákona. Bývá 3-6 členná, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Funkční období školské rady je tříleté.

Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla plnoletosti nejpozději v den voleb, případně v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně zvolena nebo jmenována v souladu s volebním řádem. Kandidáta může navrhovat každý zletilý občan, dále jen navrhovatel. Ten může navrhnout více kandidátů a sám může být i kandidát. Návrhy se podávají ředitelce školy. Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta a vlastnoruční podpis navrhovatele. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

 Školská rada:
  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Kontakty

obrázek
Kontakty:

Vedení školy:
482 731 428
731 177 625

Sborovna 2.stupeň:
485 159 079

Sborovna 1.stupně:
724 260 388

Školní jídelna:
485 159 013

Školní družina:
739 082 353

Mateřská škola:
482 731 996
722 906 756
HOME Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou

Created by © 2009-2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign